TNPSC : CCSE4 - இலக்கணம்   ஒலி வேறுபாடறிந்து    சரியான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்

விளக்கம் :
ஒலி வேறுபாடறிந்து பொருளைத் தேர்வு செய்தல் என்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளின் பொருளை புரிந்து அதற்கான சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்தல் ஆகும்.

ரகர-றகர, லகர, ளகர, னகர, ணகர வேறுபாடுகள் பின்வருமாறு :

னகர, ணகர சொற்களின் பொருள் வேறுபாடு

கன்னன் - கர்ணன்கண்ணன்- திருமால்
மன்னன் - அரசன்மண்ணன்- மனிதன்
பனி - குளிர்பணி - வேலை
ஊன் - இறைச்சிஊண் - உணவு
மன் - நிலையானமண் - தரை
என் - என்னுடையதுஎண் - எண்ணிக்கை
தனி - தனிமைதணி - குளிர்மை
கனி - பழம்கணி - கணித்தல்
அரன் - ஈஸ்வரன்அரண் - பாதுகாப்பு, அரண்மனை
மனம் - நெஞ்சம்மணம் - வாசனை
கான் - கானகம், காடுகாண் - பார்
கனம் - பாரம்கணம் - கூட்டம், நொடி
வன்மை - திடமான,உறுதியானவண்மை - ஈகை குணம்
நுனி - முனைநுணி - நுட்பம்
சுனை - நிரூற்றுசுணை - முட்கள்
கன்னி - குமரிப்பெண்கண்ணி - மாலை
அனை - அத்தனைஅணை-நீர்த்தேக்கம்
மனை - வீடு, வீட்டிடம்மணை - அமரும் பலகை
ஆனி - மாதம்ஆணி - சுவற்றில் அடிப்பது
கனை - அம்புகணை - பேழை
ஆனை - யானைஆணை - கட்டளை
குனி - குனிதல்குணி - ஆலோசித்தல்

ரகர-றகர பொருள் வேறுபாடுகள்

சீரிய - சிறப்பானசீறிய - வெகுண்ட
தரி - அணிந்துகொள்தறி - வெட்டு
இரு - இருத்தல்இறு - முறிதல்
பரி - குதிரைபறி - பிடுங்கிக்கொள்
குரம் - நகரம்குறம் - பக்கம்
அரம் - கருவிஅறம் - ஈகை
அரை - பாதி, இடுப்புஅறை - வீட்டு அறை
இறை - தீனிஇறை - கடவுள், நீர் இறைத்தல்
உரு - வடிவம்உறு - மிகுதி
அரவு - பாம்புஅறவு - விலக்கம்
உரல் - மாவு இடிக்கப்பயன்படுவதுஉறல் - பெருத்த துன்பம்
அரி - வெட்டுஅறி - தெரிந்துகொள்
பொரி - உண்ணும் பொரிபொறி - இயந்திரம்
உரி - உரித்தல்உறி - உறி அடித்தல்
குரை - நாய் குரைத்தல்குறை - குறைத்தல்
திரை - அலைதிறை - கப்பம்
கரை - ஓரம்கறை - அழுக்கு
துறவு - துறத்தல்துரவு - கேணி
பறவை - பறக்கும் பறவைபரவை - கடல்
இரை - உணவுஇறை - கடவுள்
விறல் - வெற்றிவிரல் - விரல்
மறை - வேதம்மரை - மான்
இரும்பு - உலோகம்இறும்பு - புதர்
ஏரி - நீர் தேக்கம்ஏறி - ஏறுதல்
கருப்பு - பஞ்சம்கறுப்பு-நிறம்
குரம் - நரகம்குறம்-பக்கம்
பெரு - பருமன்பெறு -பெறுதல்
குரவர் - சமயக்குரவர்குறவர்-மலைசாதியினர்
ஒரு - ஒன்றுஒறு - தண்டித்தல்
அரு - அருகாமைஅறு - அறுத்தல், புல்வகை
பொறுத்து - தாமதித்துபொருத்து- சேர்த்து
அரிவை - பெண் வகைஅறிவை - அறிந்துகொள்
பொரு - போரிடுபொறு - பொறுத்துக்கொள்
தெரி - சிதறுதல்தெறி - நொறுங்குதல்
கூரை - வீட்டின் முகடுகூறை - புடவை
உரை - பேச்சுஉறை - உறைவிடம், மூடி
நெரி - நசுக்குதல், உடைத்தல்நெறி - நீதிநெறி,
புரம் - காப்பு, நகர்புறம் - வெளி, பக்கம்
மருகி - மருமகள்மறுகி - தாங்கி
செரு - போர்செறு - திணி, வயல்
சீரடி - சிறப்பான அடிசீறடி - சிறிய அடி
நரை - தலை நரைநறை - தேன்
பாரை - கடப்பாரைபாறை - கற்பாறை

ளகர-லகரப் பொருள் வேறுபாடு

அளகு - காட்டுக்கோழிஅலகு - அளவைக்கூறு
அள் - கூர்மை, காதுஅல் - இரவு
அளை - குகை, கல்அலை - திரி, கடல் அலை
இளை - மெலிதல்இலை - மரத்தின் இலை
உளை - மயிர்உலை - நீர் உலை
களம் - போர்க்களம்கலம் -கப்பல்
கள் - தேன், பானம்கல் - பாறை, கல்வி
காளை - எருதுகாலை - பொழுது
குளவி - பூச்சிகுலவி - குலவுதல்
குளம் - நீர்நிலைகுலம் - இனம்
கொல் - கொலைகொள் - பெறுதல்
கூளி - பூதம்கூலி-சம்பளம்
தோள் - உறுப்புதோல் - சருமம்
பள்ளி - பாடசாலைபல்லி-விலங்கு
வாளி - நீர் இறைக்கப்பயன்படுவதுவாலி - சுக்ரீவனின் தமயன்
வாள் - கருவிவால் - விலங்கின் வால்
வேள் - இறைவன்வேல் - கருவி
வளி - காற்றுவலி - வேதனை
விளை - விளைச்சல்விலை - மதிப்பு
எள் - பயிர்வகைஎல் - சூரியன், வெளிச்சம்
தாள் - பாதம்தால் - நாக்கு
கொள்ளி - நெருப்புகொல்லி - ஒருமலை
நீளம் - நெடுமையாகநீலம்-நிறம்
விள் - விடுதல்வில் - கருவி
கோள் - கிரகம்கோல் - கொம்பு
நால் - நான்குநாள் - தினம்
மால் - திருமால்மாள் - இறத்தல்

 

*Click on the QNo to display a Question.

Total Ans